برگه ای که همتی به رییسی داد چه بود؟

برگه ای که همتی به رییسی داد چه بود؟
گزارش خبر- مناظره انتخاباتی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، این فهرست، همان نامه‌ای‌است‌که همتی در مناظره به رئيسی داده که در آن نام بدهکاران بانکی بزرگ است.