برگزاری ششمین جلسه‌ی گروپ‌کاری چهارم کمیته‌ی اجرایی انکشاف سکتورخصوصی (پرایسک)

ششمین جلسه‌ی گروپ‌کاری چهارم کمیته‌ی اجرایی انکشاف سکتورخصوصی (پرایسک) تحت رهبری وزارت صنعت و تجارت با اشتراک نمایندگان نهادهای دولتی و سکتورخصوصی عضو این گروپ‌کاری در تالار کنفرانس‌های عبدالمجیدخان زابلی برگزار شد.

برگزاری ششمین جلسه‌ی گروپ‌کاری چهارم کمیته‌ی اجرایی انکشاف سکتورخصوصی (پرایسک)
گزارش خبر/وزارت صمت

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، محسن سادات رئیس عمومی پارک‌های صنعتی و امورصنایع وزارت صنعت و تجارت و مهناز انوری رئیس انکشاف مالی، تجارت و سکتورخصوصی کمیته‌ی اجرایی انکشاف سکتورخصوصی (پرایسک) جلسه را آغاز و بعد از مرور و امضای مینوت جلسه‌ی قبلی، در مورد موضوعات مندرج آجندا بحث صورت گرفت.

در این جلسه روی طرح و تحلیل سکتوربازیافت (سکتور پرؤسس شمش، تولیدباطری، تایرهای فرسوده و پلاستیک) از سوی وزارت صنعت و تجارت ارایه گردید و موضوعات چون بازنگری سکتوربازیافت، تحلیل اقتصادی پرؤسس شمش و تولیدباطری، چالش‌ها و پیشنهادات سکتورمتذکره با جزییات مورد بحث قرار گرفت.

چالش‌های این سکتور شامل کمبود موادخام، نبود مارکیت داخلی، کمبود انرژی برق موردنیاز، نبود ستندرد معیاری و نبود اتحادیه‌ی سکتوربازیافت است و پیشنهادات جهت رفع این چالش‌ها ایجاد یک میکانیزم خاص برای جمع‌آوری موادخام از ادارات دولتی، جلوگیری از قاچاق داغمه‌جات به کشورهای همسایه، دریافت مارکیت برای محصولات تولیدی، فراهم‌نمودن برق و ایجاد اتحادیه برای این سکتور می‌باشد.

گروپ‌کاری چهارم کمیته‌ی اجرایی انکشاف سکتورخصوصی (پرایسک) تحت رهبری وزارت صنعت و تجارت در عرصه‌های تسهیل تجارت و انکشاف صنعت‌کار می‌نماید و وزارت اقتصاد، اتاق صنایع و معادن، اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، وزارت مالیه، پروژه‌ی انسجام فعالیت‌های صادرات محور انجمن تولیدی و صادراتی قالین، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و اتاق دکان‌داران و پیشه‌وران عضو این کمیته‌ی کاری می‌باشد.