استفاده از زبان ترکی در مناظره انتخاباتی همچنان راهگشا است؟

یک نماینده مجلس در توئیتی نوشت: آقای همتی شما که درمناظره چندکلمه ترکی صحبت کردید چرا در گفتگوهای خصوصی در مجلس سعی می‌کردی نشان بدی ترک نیستی!؟

استفاده از زبان ترکی در مناظره انتخاباتی همچنان راهگشا است؟
گزارش خبر - تغيير اصالت کاندیداها

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: آقای همتی شما که درمناظره چندکلمه ترکی صحبت کردید چرا در گفتگوهای خصوصی در مجلس سعی می کردی نشان بدی ترک نیستی!؟

چرا از احساسات پاک ترک‌ها وآذری زبانها سوءاستفاده می‌کنید. آیا با بچه هاتون درمنزل ترکی صحبت می‌کنید؟ ترکی صحبت کردن آنها را در فضای مجازی پخش کنید مردم قضاوت کنند.